แชร์ Twitter   
555
  

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ” (กิจกรรม Pitching ครั้งที่ 1)

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ” (กิจกรรม Pitching ครั้งที่ 1) เป็นการนำเสนอผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 2 (นิสิตรหัส 61) ที่เรียนวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โมดูลที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 โดย กิจกรรม Pitching ครั้งที่ 1 ประกอบด้วยนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย คณาจารย์ และนิสิต ชั้นปีที่ 2
ที่เรียนวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 400 คน ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาพ :   พีระชาติ อุปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อุปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/12/2562 14:17:40

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน