แชร์ Twitter   
391
  

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้ความรู้ด้านงานเทคนิคห้องสมุดและการบริการทรัพยากรสารสนเทศให้กับครูบรรณารักษ์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ดตี้ดูเมน อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ให้ความรู้ด้านงานเทคนิคห้องสมุดและการบริการทรัพยากรสารสนเทศให้กับครูบรรณารักษ์

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มอบหมายให้ นายวิชญนนท์ มณีชาติ หัวหน้างานบริการ  พร้อมคณะ ให้ความรู้และเพิ่มทักษะให้กับครูบรรณารักษ์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ดตี้ดูเมน อ.ปง จ.พะเยา ในการดำเนินงานเทคนิคห้องสมุดและการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ของห้องสมุดโรงเรียน เพื่อสนับสนุนจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นเด็กก่อนวัยเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562 และเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้การบูรณาการ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ จึงให้ความรู้ด้านงานเทคนิคห้องสมุดและการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศกับครูบรรณารักษ์ ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ดตี้ดูเมน อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมี นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ หัวงานวิเคราะห์และพัฒนา ให้ความรู้เรื่อง การลงรายการทางบรรณานุกรม และนายปิยะราช สุขภิญโญ หัวหน้างานเทคโนโลยี ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC Library
ภาพ :   นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์, นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/12/2562 15:49:10

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน