แชร์ Twitter   
801
  

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่นให้เกียรติมาเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนรู้แก่นิสิตทันตแพทย์ชั้นคลินิก

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่นให้เกียรติมาเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนรู้แก่นิสิตทันตแพทย์ชั้นคลินิก
        คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับเกียรติจาก ผศ.ทพ.ดร.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางมาเป็นวิทยากรพิเศษเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากให้กับนิสิตทันตแพทย์ชั้นคลินิก ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2562 ณ อาคารปฏิบัติการทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รศ.ทพญ.อัญชลี ดุษฎีพรรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อ.ทพ.ดร.พรพัฒน์ ธีรโสภณ ผู้ช่วยคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ

        การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ทำให้นิสิตทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ทบทวนความรู้ในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก ซึ่งเกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปาก โรคทางระบบ โรคในช่องปาก และเวชศาสตร์ช่องปาก ทำให้นิสิตมีความมั่นใจสำหรับนำไปปรับใช้ในการลงปฏิบัติงานคลินิกในผู้ป่วย และเป็นความรู้พื้นฐานที่สามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคตภาพ :   อรวรรณ ตันวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ทันตแพทย์ ดร.พรพัฒน์ ธีรโสภณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/12/2562 10:16:04

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน