แชร์ Twitter   
680
  

คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นกรรมการให้ข้อเสนอแนะในการนำเสนอ prototype ในรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) กิจกรรม “Design thinking”

บุคลากร_คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการให้ข้อเสนอแนะในรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE)  นำโดย อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร อาจารย์รุจินันท์ เอื้อพิทักษ์สกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร ดร.นิรมล พรมนิล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด และอาจารย์ชาญชัย พรมมิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

กิจกรรม Design Thinking สืบเนื่องจากการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ของนิสิตชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยพะเยา ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ได้นำแนวคิด Design thinking บูรณาการกับการเรียนการสอน โดยมอบหมายให้นิสิตแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ปัญหาที่สนใจ และคิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการ Design thinking เพื่อให้ได้วิธีการแก้ไขปัญหา หรือ prototype ที่ตรงกับสภาพปัญหา พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และนำกลับไปพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหา หรือ prototype ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนีี คณะกรรมการจะคัดเลือก 10 prototype ที่น่าสนใจ ไปแข่งขันต่อเพื่อค้นหาสุดยอดไอเดียการแก้ไขปัญหาต่อไป
ภาพ :   นายพิชญ์พงศ์ ระวิวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายพิชญ์พงศ์ ระวิวงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/12/2562 11:43:02

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน