แชร์ Twitter   
251
  

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับนักเรียน ม.6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ได้นำทีมอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ มาให้ความรู้ แนะแนวการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ และแนะแนวทางอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนแผนการเรียนวิทย์ – คณิต โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นในรูปแบบของการให้ความรู้ในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดการเรียนการสอนในคณะวิทยาศาสตร์ และให้นักเรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อให้เกิดความรู้และความสนุกสนานควบคู่กันไป เพื่อเป็นข้อมูลการตัดสินใจเข้ามาศึกษาต่อในคณะฯ ต่อไป ภาพ :   พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/12/2562 22:18:25

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน