แชร์ Twitter   
2727
  

เรียนนิเทศศาสตร์ ต้องเรียนที่สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารที่ ม.พะเยา

การจัดการการสื่อสาร ม.พะเยา

สาขาวิชานี้เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงจากสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ เมื่อปี พ.ศ.2560 สาขาวิชานี้ให้นิสิตได้ศึกษากระบวนการจัดการการสื่อสารในทุกระดับ ตลอดจนเครื่องมือการสื่อสารที่จะนำมาใช้ให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม การจัดการการสื่อสารการตลาด รวมถึงการผลิตสื่อภาพและเสียงเพื่อการสื่อสาร และวิชาอื่นๆที่จะทำให้นิสิตได้ไปพัฒนาเป็นผู้สื่อสารที่ดีในอนาคต

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์อย่างไร ?

  1. มีความเข้าใจในกระบวนการจัดการการสื่อสารในทุกระดับ
  2. รู้จักคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อบูรณาการปัจจัยทางธุรกิจและการสื่อสารไปสู่การวางแผนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
  3. รู้จักการแสวงหาความรู้อย่างมีขั้นตอนด้วยเครื่องมือการสื่อสารหลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับสถานการณ์
  4. สามารถนำผลการเรียนรู้นั้นไปต่อยอดในการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. ให้เป็นนักการสื่อสารอย่างมีจริยธรรม เคารพกฎหมายและกฎระเบียบของสังคมในการประกอบอาชีพ

เรียนจบสาขานี้แล้ว ทำอาชีพอะไรได้บ้าง ?

        หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถนำไปประกอบชีพได้อย่างกว้างขวางทั้งธุรกิจส่วนตัว องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล และยังสามารถทำงานในตำแหน่งเกี่ยวข้องกับการสื่อสารได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็น นักวางแผนการใช้สื่อ นักประชาสัมพันธ์ นักสื่อสารการตลาด นักโฆษณา ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์ นักออกแบบการสื่อสาร หรือาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับนิเทศศาสตร์

การรับสมัครในปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

        การเข้าเรียนสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร ม.พะเยา ในระดับปริญญาตรีปัจจุบัน รอบแรกรับในโครงการ 10% โดยเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ต้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 รวมไปทั้งโครงการ Young creative และโครงการนักเรียนเรียนดี เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2-16 ธันวาคม 2563 ในส่วนของนักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในโครงการที่กล่าวมาข้างต้น  สามารถเข้ามาเรียนได้เช่นกันในรอบอื่นๆ ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://admission.up.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร 054 466 666 ต่อ 1271-73 หรือ inbox สอบถามในเพจเฟซบุ๊ค การจัดการการสื่อสาร ม.พะเยา

ภาพ :   เพจ การจัดการการสื่อสาร ม.พะเยา , ภูติวัต สุวิชัย นิสิตฝึกประสบการณ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ภูติวัต สุวิชัย นิสิตฝึกประสบการณ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Narong.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/12/2562 8:59:13

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน