แชร์ Twitter   
796
  

     ม.พะเยา ให้การต้อนรับ คณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภา ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

ม.พะเยา ต้อนรับ สว.
วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายวุฒิชัย เสาวโกมุท พร้อมด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยาให้การต้อนรับ คณะกรรมสมาชิกวุฒิสภา นำโดย รองประธานกรรมการ พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม และ คณะกรรมการ นายจิรชัย มูลทองโร่ย นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง นายสถิต ลิ่มพงศ์พันธ์ พร้อมด้วยเลขานุการสมาชิกวุฒิสภา ในโครงการ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองในการตรากฎหมาย พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๐ บัญญัติให้วุฒิสภามีหน้าที่และอำนาจในการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ

พร้อมกันนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การบริหารงานมหาวิทยาลัยพะเยาตามยุทธศาสตร์ชาติ” โดยมหาวิทยาลัยพะเยามุ่งให้โอกาสทางการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ด้วยการพัฒนานิสิตให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานด้านวิชาการและวิชาชีพ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่เน้นการบูรณาการศาสตร์และการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-based education) โดยเน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบโจทย์ต่อยุทธศาสตร์ชาติและตลาดแรงงานในอนาคต

สำหรับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับสามารถใช้เป็นเวที ที่ได้เข้าร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับรากฐาน ชุมชน สังคม และระดับประเทศ ให้พัฒนาไปข้างหน้าสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ อันจะนำไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน
ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย   
เพิ่มข่าวโดย :   Narong.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :19/12/2562 21:41:36

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน