แชร์ Twitter   
433
  

     นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยพะเยารับการปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานรายวิชา ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น ณ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่  4 มหาวิทยาลัยพะเยารับการปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานรายวิชา ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น ณ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่  4 มหาวิทยาลัยพะเยารับการปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานรายวิชา ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น ณ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

 

ระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 จำนวน 16 ท่าน ฝึกปฏิบัติงานรายวิชา ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น (Practicum in Primary Medical Care) ณ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย แผนกผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดีในการบำบัดทางการพยาบาล การส่งต่อผู้ป่วยตามขอบเขตของพยาบาลวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (พ.ศ. 2528) แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)    พ.ศ.2540 มีการคิดวิเคราะห์ ประยุกต์ความรู้ภาคทฤษฎี การใช้คำศัพท์ทางการแพทย์ การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาโรคเบื้องต้น และการสื่อสารกับบุคลากรทางด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกปฏิบัติงานในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่ง จากนายแพทย์สิทธิศักดิ์ คำศรีสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า คุณเอกกมล วงศ์ชัย หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล คุณสุจินดา      ศรีวิชัย หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอก คุณพีระดา  ชัยวรรณะ  หัวหน้าแผนกฉุกเฉิน คุณโสภา เจ็นจัด หัวหน้าตึกผู้ป่วยในชาย คุณ อรัญญา เขื่อนแก้ว หัวหน้าตึกผู้ป่วยในหญิง พร้อมด้วยคณะแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลเวียงป่าเป้าทุกท่าน

 

ภาพ :   คุณพีระดา ชัยวรรณะ   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์วิมลมาศ จันทร์เชื้อ   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/1/2563 16:09:03

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน