คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คว้า “รางวัลระดับเหรียญทอง” ในการนำเสนอผลงาน 1 คณะ 1 โมเดล ณ เวทีพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 23/1/2563 17:10:40น. 1483

คว้า “รางวัลระดับเหรียญทอง” 1 คณะ 1 โมเดล พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รับ “รางวัลระดับเหรียญทอง (Gold Medal) ” จากผลงานโมเดล “การออกแบบและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางภูมิสารสนเทศแบบมีส่วนรวมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน บ้านร่องปอ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาจากการนำเสนอผลงาน 1 คณะ 1 โมเดล ในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้เกียรติมอบรางวัลดังกล่าว

        ซึ่งดร.นิติ เอี่ยมชื่น หัวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณาจารย์ในคณะฯ นิสิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ และดร.จิราพร ไชยวงค์สาย ประธานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบมัลติพารามิเตอร์ Multi-parameter เพื่อวัดอุณหภูมิอากาศในบริเวณฝาย วัดความชื้นสัมพัทธ์บริเวณฝายและวัดระดับน้ำ โดยได้ร่วมกันบูรณาการผลงานโมเดล “การออกแบบและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางภูมิสารสนเทศแบบมีส่วนรวมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน บ้านร่องปอ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ” ขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อช่วยชะลอการไหลเวียนของน้ำในช่วงฤดูแล้ง กักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างคณะกับชุมชน ดังปณิธานมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/1/2563 17:10:40

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน