Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::272

     นักวิจัยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมร่วมระหว่างนักวิจัยในเครือข่ายและผู้ประกอบการในระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC ณ โรงเรียนสิ่นหมิ่นจังหวัดพิษณุโลก และวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

วิจัย_สกสว_คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

          นักวิจัยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมร่วมระหว่างนักวิจัยในเครือข่ายและผู้ประกอบการในระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC เพื่อตกผลึกงานวิจัย และได้นำเสนอผลงานวิจัยด้านการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC ณ โรงเรียนสิ่นหมิ่นจังหวัดพิษณุโลก และวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก


ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/1/2563 16:36:22

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด