Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::326

     คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานกิจกรรมนิทรรศการวิชาการและตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก

แนะแนวสัญจร_คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

            คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นางสาวธนภชสร เทพละออ นักวิชาการศึกษา ฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ และนิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานกิจกรรมนิทรรศการวิชาการและตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และสร้างความรู้ความเข้าใจในการรับเข้าศึกษา เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ต่อไป


ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/1/2563 17:10:56

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด