Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::203

     ม.พะเยา จับมือ NIA ผลักดันนวัตกรรมสังคมภาคเหนือ

๊UPITI

มหาวิทยาลัยพะเยาลงนาม MOU กับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยนายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติร่วมลงนาม ณ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาและผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามดังกล่าว

 

โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งเป็นการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมของไทยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อช่วยบ่มเพาะ สนับสนุน และให้คำปรึกษาในเชิงบูรณาการให้กับธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่ และเป็นการเสริมศักยภาพในด้านธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมให้แก่ผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมให้เกิดความยั่งยืน อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความเท่าเทียมกันในสังคม ต่อไป รวมถึงก่อให้เกิดการกระจายของนวัตกรรมลงไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนในภาคเหนือ ทั้งนี้จะใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยพะเยาในการดำเนินการ ภายใต้หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit : SID) ของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ


ภาพ :   นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :29/1/2563 9:55:59

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อยหลัง 7 วัน