Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::267

     นักวิจัยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นําเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ปิดโครงการวิจัย ปี 2562 ณ สำนักงานคณะการการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

บุคลากร_คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

          ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา นักวิจัยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ ผู้อำนวยการแผนการวิจัย พร้อมด้วย ดร.นิรมล พรมนิล หัวหน้าโครงการย่อย 1 และ ดร.ฑาริกาผลโลก นําเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ปิดโครงการวิจัย ปี 2562  แผนงานเรื่อง การจัดการโลจิสติกส์ด่านชายแดนบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา เพื่อยกระดับการค้าขายชายแดนไปสู่เมืองเศรษฐกิจชายแดน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ สำนักงานคณะการการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  สนามเป้า พญาไท กรุงเทพมหานคร

 


ภาพ :   ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :29/1/2563 17:27:20

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อยหลัง 7 วัน