Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::242

     นักวิจัยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลการวิจัย แก่ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

บุคลากร_คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
          วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 นักวิจัยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา ส้มจันทร์ (ผู้อำนวยการแผนการวิจัย) พร้อมด้วย ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงศ์เทพ (หัวหน้าโครงการย่อย 3) ดร.ฑาริกา พลโลก และทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำเสนอผลการวิจัย เรื่องการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดภัยในเส้นทางลุ่มน้ำอิง ระยะที่ 1 แก่ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่เชิงเกษตรปลอดภัยอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

ภาพ :   ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงศ์เทพ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงศ์เทพ   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :31/1/2563 14:41:10

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อยหลัง 7 วัน