Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::285

     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ถอดบทเรียนในโครงการบูรณาการการวิจัย 1 คณะ 1 โมเดล คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ถอดบทเรียนในโครงการเสริมสร้างพลังครอบครัวและชุมชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและคุณภาพชีวิตของชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านแม่กาไร่ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
        วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 16.00 น. ทันตแพทย์อุทัยวรรณ กาญจนกามล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ นางจำลอง เสมอเชื้อ อดีตผู้อำนวยการ รพ.สต. บ้านห้วยเคียน พร้อมเจ้าหน้าที่และนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ลงพื้นที่ถอดบทเรียนในโครงการบูรณาการการวิจัย 1 คณะ 1 โมเดล คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 อาสาสมัครสาธารณสุขและชาวบ้านในชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านแม่กาไร่ ได้ร่วมถอดบทเรียนจากโครงการดังกล่าวฯ ซึ่งประกอบด้วย 1.ความเปลี่ยนแปลงต่อชุมชนทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม 2. กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 3. ต้นทุนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 4. สิ่งที่ชุมชนได้รับตรงกับความต้องการหรือไม่ โดยหลังจากเสร็จสิ้นการถอดบทเรียน นางจำลอง เสมอเชื้อ กล่าวว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ ยังมีทุนสนับสนุนชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านแม่กาไร่ ในการทำกิจกรรมหรือผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ โดยผู้ที่สนใจรับทุนสนับสนุน จะต้องยื่นข้อเสนอโครงการให้ทางคณะพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากนายชุมพล ศรีเมือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 เป็นอย่างดี ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านแม่กาไร่ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ที่

ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/2/2563 21:11:12

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อยหลัง 7 วัน