Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::124

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการอบรม “การฟื้นคืนชีพเบื้องต้น”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ได้ดำเนินการอบรม “การฟื้นคืนชีพเบื้องต้น” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้มีทักษะในการฟื้นคืนชีพ การขอความช่วยเหลือ จากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ และส่งต่อผู้บาดเจ็บได้ เพื่อเป็นทักษะติดตัว ลดอัตราการบาดเจ็บและการสูญเสียที่จะพึงมีในอนาคตต่อไป

ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/2/2563 16:53:37

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อยหลัง 7 วัน