แชร์ Twitter   
547
  

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ลงตรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมการขยายห้องปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ลงตรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมการขยายห้องปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์


         วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ. ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โดยมี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ พาลงพื้นที่สำรวจอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ต่างๆภายในคณะฯ ในการจัดวางครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ กว่า 60 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงการปรับปรุงอาคารบางส่วนเพื่อรองรับครุภัณฑ์ เครื่องจักรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในอนาคต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดการเรียนการสอน ใน 4 สาขาวิชา คือ 1.วิศวกรรมเครื่องกล  2.วิศวกรรมไฟฟ้า 3. วิศวกรรมโยธา และ4.วิศวกรรมอุตสาหการ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้งระดับชาติและสากล รวมถึงมีระบบการให้บริการวิชาการทางด้านวิชาชีพวิศวกรรมที่ได้มาตรฐานเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ มีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้บุคลากรและนิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานจริงและแก้ปัญหาจริงเข้าสู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ http://www.eng.up.ac.th/ 
ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/2/2563 14:32:06

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน