Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::47

     กองกิจการนิสิต จัดโครงการ มพ.ร้อยใจรักษ์ ด้วยใจรักและภักดี

ศูนย์ปฎิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ มพ.ร้อยใจรักษ์ ด้วยใจรักและภักดี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเป็นการทำความเข้าใจความเป็นมาและความสำคัญของโครงการร้อยใจรักษ์ ซึ่งเป็นโครงการในแนวพระราชดำริ และการลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคมด้วยการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ฯ ในพื้นที่เป้าหมายการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฎิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือตอนบนแบบเบ็ดเสร็จ (2562 – 2565 ) ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับมอบหมายให้ดำเนินการด้านการพัฒนาโปรแกรมและวิเคราะห์ระบบ และนำข้อมูลจากแบบสำรวจลงระบบทั้งหมด ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย คณะจารย์ และนิสิตจิตอาสารุ่นที่ 1 เข้าร่วมโครงการดังกล่าวและพร้อมที่จะดำเนินการขยายผลในรุ่นที่ 2 ต่อไป 

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/2/2563 14:40:41

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อยหลัง 7 วัน