Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::411

     การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยาสัญจร พร้อมเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย จ.เชียงราย

ม.พะเยา วิทยาเขตเชียงราย คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา


          วันนี้ (วันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ ) เวลา ๑๓.๐๐ น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ในการนี้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ยังได้มีการพบปะพูดคุย กับ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย พร้อมให้คำแนะนำชื่นชมและให้กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการที่เป็นเลิศ กับผู้ที่มาใช้บริการภายในวิทยาเขตฯ  และนอกจากนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะผู้บริหาร ยังได้สำรวจพื้นที่ภายในวิทยาเขตฯ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เป็นสถานที่เรียนรู้ ล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่สวยงามพร้อมต้อนรับและให้บริการอย่างเต็มที่กับนิสิต บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่เข้ามาเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงรายแห่งนี้       


          ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย พร้อมเป็นสถาบันการศึกษา ที่เปิดโอกาสให้กับคนจังหวัดเชียงราย และ จังหวัดใกล้เคียง ที่ไม่สามารถมาเรียน ที่ จ.พะเยาได้ แต่สามารถสมัครและทำการเรียนการสอนได้ที่ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงรายแห่งนี้ ด้วยหลักสูตรที่พร้อมไปด้วยความรู้ทางด้านวิชาการ เสริมสร้างทางด้านความรู้ในวิชาชีพ ตลอดจนทรัพยากรทางด้านบุคคล ได้แก่ คณาจารย์ บุคลากร ที่คอยหนุนเสริมในเรื่องของการให้ความรู้และการบริการต่าง ๆ เอื้ออำนวยให้กับผู้ที่เข้ารับการศึกษา ในมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงรายอีกด้วย


ภาพ :   ณรงค์ วงค์ไชย   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/2/2563 18:59:38

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อยหลัง 7 วัน