Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::168

     คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และอบรมกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UP-PSF ระดับ 1

คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และอบรมกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UP-PSF ระดับ 1

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และอบรมกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UP-PSF ระดับ 1 กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อสอบวัดระดับทางภาษาณ โรงแรมแกรนด์วิสต้าเชียงราย จ.เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์มีความเป็นมืออาชีพ ตามมาตรฐาน UP-PSF พัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผล และพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน โครงการดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรดา วุฑฒยากร วิทยากรจากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบรรยายให้ความรู้และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / ดร.ชนาภา ดวงไฟ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ภาพ : นางสาวปวลี ดวงดี นักวิชาการศึกษา

ข้อมูล / ข่าว : นางสาวไพลิน วงศ์ไชย นักวิชาการศึกษา / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
ติดตามข่าวสารและดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/


ภาพ :   นางสาวปวลี ดวงดี นักวิชาการศึกษา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวไพลิน วงศ์ไชย นักวิชาการศึกษา / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/2/2563 16:25:08

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อยหลัง 7 วัน