แชร์ Twitter   
1025
  

คณาจารย์ SEEN แสวงหาความร่วมมือด้านวิจัย กับ Tokyo University of Agriculture and Technology ณ ประเทศญี่ปุ่น

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ ดร.บุญวัฒน์ วิจารณ์พล และดร.ปรเมษฐ์ สิทธิสันติ์ อาจารย์สาขาพลังงานทดแทน คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย นายณัฐวิทย์ ทองมงคล นิสิตปริญญาเอกสาขาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ได้เข้าพบ Prof.Dr.Seishu Tojo, Department of Ecoregion Science, Tokyo University of Agriculture and Technology ประเทศญี่ปุ่น เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัยทางด้าน “พลังงานและสิ่งแวดล้อม” และแนวทางในการส่งนิสิตแลกเปลี่ยน อันเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพการวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับ Tokyo University of Agriculture and Technology นอกจากนี้ทางคณะได้เชิญชวนอาจารย์และนักวิจัยจาก Tokyo University of Agriculture and Technology เข้าร่วมงานประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 19 และ 9th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management ในวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะเฮอริเทจ เชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งทางคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพร่วม
ภาพ :   ผศ.ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/2/2563 11:50:57

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน