แชร์ Twitter   
602
  

โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยของบุคลากรกองบริการการศึกษา

ระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2563 กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยของบุคลากรกองบริการการศึกษา โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ได้รับเกียรติจาก นักวิทยาศาสตร์ (ระดับเชี่ยวชาญ) ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน บรรยาย เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนางานประจำ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง การวิจัยจากงานประจำ (Routine to reseach : R2R) กิจกรรมเหลาโจทย์จากงานประจำอย่างไรให้แหลมคม และกิจกรรม One – Sheet R2R proposal วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เป็นการนำเสนอ One – Sheet R2R proposal จาก proposal ที่ดีสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ เทคนิคการเขียนบทความวิจัย สำหรับสายสนับสนุนในสภาบันอุดมศึกษา และวิพากษ์ บทความวิจัย โดย นักวิทยาศาสตร์ (ระดับเชี่ยวชาญ) ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกองบริการการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) สร้างแรงบันดาลใจในการทำ R2R ตลอดจนสามารถนำผลงานวิจัย R2R ไปใช้พัฒนางานประจำได้ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากรกองบริการการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 20 คน ณ ห้องประชุมธานาดา รีสอร์ท จังหวัดพะเยา ภาพ :   นพรัตน์ ใจหมั่น   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/3/2563 10:59:01

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน