ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และนำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน ในกิจกรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

19/3/2563 17:19:38น. 1442
กิจกรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากรคณะ ICT

       เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมผู้บริหารคณะ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับบุคลากร ในกิจกรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากร เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ และมอบนโยบายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา จากนั้นคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานที่ตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยและจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะฯ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในคณะฯได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และซักถามในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นผู้ตอบข้อซักถามต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เข้าใจตรงกัน และคลายข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งก่อนเข้าร่วมกิจกรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมผู้บริหารคณะฯ ได้กราบไหว้สักการะพระพุทธชินราช พระพุทธรูปประจำคณะฯ และก่อนเข้าร่วมกิจกรรมได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน เพื่อลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19) โดยมีพยาบาลจากศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาให้ความอนุเคราะห์มาเป็นผู้ตรวจวัดอุณหภูมิให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

       โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์และนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยาในสภาวการณ์ปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19)
และปัญหาหมอกควัน PM 2.5 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในสถานการณ์ดังกล่าวอีกด้วย

        ทางด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานที่ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยาตามยุทธศาสตร์ พร้อมขับเคลื่อนการทำงานตามยุทธศาสตร์ และมุ่งเน้นบริการวิชาการสู่ชุมชน
ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ที่ให้นิสิต อาจารย์ ตลอดจนบุคลากรให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวดลทิชา เชี่ยวสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
19/3/2563 17:19:38น. 1442
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และนำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน ในกิจกรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

#แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น #คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #เข้าเยี่ยม


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน