ประชุมหารือในการเตรียมความพร้อมการรับนิสิตใหม่เข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2563 8/5/2563 15:10:17น. 1172

ในวันนี้(ศุกร์ 8 พฤษภาคม 2563) 13.30 น. นำโดย ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมด้วยอาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ บุคลากรหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Dorm) กองบริการการศึกษา และงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันประชุมหารือในการเตรียมความพร้อมการรับนิสิตใหม่เข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2563 ในเรื่องการเตรียมความพร้อมและแนวทางการวางแผนรองรับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนิสิต หอพักมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Dorm)จากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID 19 อีกทั้งร่วมกันวางแผนการจัดนิสิตเข้าหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Dorm)ของนิสิตชั้นปีที่ 1 และนิสิตชั้นปีที่ 2-6 โดยนำเข้าระบบของมหาวิทยาลัยพะเยา และหารือแนวทางการช่วยเหลือกรณีนิสิตได้ชำระเงินมัดจำและค่าธรรมเนียมหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Dorm) ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยพะเยา 
facebook twitter line


ภาพ :   กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
ข้อมูล/ข่าว :    รักชนู วงศ์วุฒิ   
เพิ่มข่าวโดย :   rukchanoo.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/5/2563 15:10:17

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน