งานผลิตสื่อนวัตกรรมร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสอบประมวลความรู้ออนไลน์ทางพยาบาล สำหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 1/2563 12/5/2563 12:46:47น. 1294

สอบออนไลน์,LMS

เมื่อวันที่ 22 เมษายน - 24 เมษายน 2563 ที่ผ่านมางานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการควบคุมการจัดสอบออนไลน์ ผ่านระบบ LMS (Learning Management System) ให้กับคณะพยาบาลศาสตร์ในการจัดสอบประมวลความรู้ทางพยาบาล สำหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 1/2563  ระดับชั้นปีที่ 4 จำนวน 111 คน โดย มีรายวิชาที่จัดสอบออนไลน์ จำนวน 9 รายวิชา ดังนี้ วันที่ 22 เมษายน 2563 มี 1 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาการบริหารการพยาบาลและวิจัยเบื้องต้นทางการพยาบาล วันที่ 23 เมษายน 2563 มี 4 รายวิชา ได้แก่ 1. การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2. การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ 3. การพยาบาลผู้ใหญ่ และ 4. การพยาบาลผู้สูงอายุ

วันที่ 24 เมษายน 2563 มี 4 รายวิชา ได้แก่ 1. การผดุงครรภ์ 2.การพยาบาลมารดาและทารก 3.การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น และ 4. กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีอาจารย์ประจำวิชาดังกล่าว ควบคุมและดูแลการสอบในครั้งนี้ผ่าน ระบบ vdo conference 

facebook twitter line


ภาพ :   jessada   
ข้อมูล/ข่าว :    ยุภา   
เพิ่มข่าวโดย :   phet.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/5/2563 12:46:47

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน