นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 รางวัล 14/5/2563 10:16:21น. 1412

รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา

       นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 รางวัล คือ

ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวบุญญิสา แสงน้อย นิสิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

ผลงาน เรื่อง การอ่านแปลตีความและวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ

สถานประกอบการ : กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กปร.) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.นิติ เอี่ยมชื่น

และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวณิชกานต์ แก้วมา และนายวสันต์ สีแสน นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผลงาน เรื่อง ระบบจัดการแม่บ้าน (Maid Management System)

สถานประกอบการ : บริษัท โอโบดรอนส์ คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์เกียรติกุล สุขสมสถาน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีและขอแสดงความชื่นชมกับนิสิตที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 มา ณ ที่นี้ด้วย

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่นคณะICT   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/5/2563 10:16:21

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน