แชร์ Twitter 
201
   SDG

     จังหวัดพะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีโคมคำ ๑ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย นางสาวกานต์พิชชา ปัญญา รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานสถาบันฯ และนางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าพบหารือรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (นายวุฒิชัย เสาวโกมุท) เรื่อง แนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา ผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา จำกัด และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เข้าร่วมหารือ แลกเปลี่ยน แนวทางเพื่อการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/5/2563 9:15:51

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน