“UPITI”จัดการประชุมรับฟังการนำเสนอโครงการย่อยของนิสิตในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563

20/5/2563 12:00:46น. 2568

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ฝ่ายพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ จัดการประชุมรับฟังการนำเสนอโครงการย่อยของนิสิตในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักงานสถาบันนวัตกรรมฯ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน และสามารถก่อให้เกิดการกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ และเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจท้องถิ่นในชุมชนได้


ซึ่งมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน
7 กลุ่ม ประกอบด้วย

1.วิสาหกิจชุมชนเย็บปักถักร้อยคนพิการบ้านเจน

2.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บัวกว๊านพะเยา

3.ผักตบชวาบ้านห้วยเคียนเหนือ

4.วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานสู่การแปรรูปเชิงนวัตกรรม (ข้าวน้ำจำ)

5.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฮักหนองเล็งทรายเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเกษตร

6.กลุ่มชุมชนบ้านบัวหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรอินทรีย์

7.กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้


โครงการที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

1.โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเย็บปักถักร้อยคนพิการบ้านเจน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

สมาชิก

1.นางสาวมะซะมิ มิตซูฮาชิ

2.นางสาวณัฐวิกา ถาลี

3.นางสาวพีรยาภรณ์ ไชยกูล

4.นายภูวมินทร์ ใจหลวงคำ

5.นายศุภกร  ?พวง?พิพัฒน์?

6.นายพชรพล กูแบ่ง

7.นายชลสิทธิ์ วระชินา

2.โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บัวกว๊านพะเยา

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์คณิสส์ คณิสราพรพงศ์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

สมาชิก

1.นายอัษฏา  สนองผัน

2.นายสุพวัฒน์  กัตปะ

3.นายปุณณวิช  ไชยสถาน

4.นางสาวพีรกานต์  หาญจริง

5.นายภานุพัฒน์  มีษา

6.นายชวิศ  ตันกุล

7.นายพชร  จันทร์กระจ่าง

8.นางสาวอภิชญา  ชลสินธุ์

3.โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านห้วยเคียนเหนือ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ชาญชัย พรมมิ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

สมาชิก

1.นายบัณฑิต  แผ่นทอง

2.นางสาวณัฐมน  แสงศรีจันทร์

3.นางสาวอโรชา  แช่คอ

4.นางสาวพรพิไล  ปันศรี

5.นางสาวพรนัชชา  บัวเบิกบาน

6.นางสาวจุฬารัตน์  คุ้มสุสี

7.นางสาวศิริรัตน์ แสงแก้ว

8.นางสาวธนัญญา  ทากอง

9.นายณัฐกฤษ  สนธิคุณ

10.นางสาวเจนจิรา  ลำไยงาม

4.โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานสู่การแปรรูปเชิงนวัตกรรม (ข้าวน้ำจำ)

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

                              ดร.รณกร สร้อยนาค คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

1.นางสาวภัทวรินฌา  กิริยา

2.นางสาวฐาปณี  อรุณจิตติ

3.นางสาวอัญมณี  อั่วหงวน

4.นายนำโชค  จุ้ยด้วง

5.นางสาวจิราภรณ์  รินแก้ว

6.นางสาวนางสาวพรรษมน  บุญจันทร์ศรี

7.นางสาวจิรชยา  เอมใจ

8.นางสาวฐานิดา  ธนสมบัติ

5.โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น กลุ่มฮักหนองเล็งทรายเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการเกษตร

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผศ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

สมาชิก

1.นายนาวิน  เพียรเกตุกิจ

2.นายจิรายุทธ  ทับอุดม

3.นายศุภกฤษ  นวลจีน

4.นายรัตพล  จอมแปง

5.นายกฤษณะ  กวาวทอง

6.นายชาตรี  สีสมุด

7นายภคนันท์  จันอักษร

8.นางสาวอริญชยา  วัฒนศัพท์

9.นางสาวเอื้องพร  เวียงลอ

10นางสาวนันธิตา  ภูเดช

6.โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น กลุ่มชุมชนบ้านบัวหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรอินทรีย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล คณะวิทยาศาสตร์

     ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

สมาชิก

1.นางสาวอภิชญา  ไชยขันธ์

2.นายศรัณยพงศ์  เครือจินจ๋อย

3.นายรังสิมันต์  แก้วเสือ

4.นางสาวนิชดา  กระจ่างพิศ

5.นางสาวชลันธร  กาฬจันโท

6.นางสาวพัณณิตา  เขียวใจ

7.นางสาวรัตติภรณ์  ลำพูน

7.โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

สมาชิก

1.นางสาวชนาการต์  อินตุ้ย

2.นายทักษ์ดนัย  อุ่นเรือน

3.นายศิริมงคล  ประสมทรัพย์

4.นายพิทยุตม์  สุวรรณชาติ

5.นายจรัสพงศ์  ปัญญาไชย

6.นายวาเพชร  สมบัติปัน

7.นายชัชวาล  นวลศรี

8.นายณัฐกร  เจนิพัทธิ์  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
20/5/2563 12:00:46น. 2568
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


“UPITI”จัดการประชุมรับฟังการนำเสนอโครงการย่อยของนิสิตในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563

#UPITI
#sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน