ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

25/5/2563 14:15:51น. 4098
ประชุมคกก.จริยธรรมฯ
ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง กองบริหารงานวิจัย ได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เพื่อประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และขั้นตอนการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และความสะดวกแก่นักวิจัยมากขึ้น ซึ่งการจัดตั้งคณะกรรมการครั้งนี้ ได้แบ่งคณะกรรมการออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้


1. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคณะกรรมการ 6 ท่าน ได้แก่
     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประธานกรรมการ
     2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจวบ แหลมหลัก   คณะแพทยศาสตร์ รองประธานกรรมการฯ
     3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี นะงอลา   คณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ
     4. ดร. จักรินทร์ ศรีวิไล   คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ
     5. ดร. วารัชต์ มัธยมบุรุษ   คณะวิทยาการจัดการฯ กรรมการ
     6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร   คณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการและเลขานุการฯ


2. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคณะกรรมการ 6 ท่าน ได้แก่
     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดม งามเมืองสกุล   คณะนิติศาสตร์ ประธานกรรมการฯ
     2. ดร. ศานิตย์ ศรีคุณ   วิทยาลัยการศึกษา รองประธานกรรมการฯ
     3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม   คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ
     4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ   คณะรัฐศาสตร์ฯ กรรมการ
     5. นายวิทวัส สัจจาพงศ์   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรรมการ
     6. ดร. วีระพงษ์ กิติวงค์   คณะวิทยาการจัดการฯ กรรมการและเลขานุการฯ

ซึ่งนักวิจัยสามารถยื่นโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวกุลพรภัสร์ อรุณกิจ   
เพิ่มข่าวโดย :   kolpornphus.ar@up.ac.th   
25/5/2563 14:15:51น. 4098
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

#ประชุมคกก.จริยธรรมฯ #คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ #HEC
#sdg3 #sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg16

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน