คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การตอนรับคณะกรรมการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และสถาบันรับรองมาตราฐานการศึกษาแพทยศาสตร์

8/7/2563 11:34:54น. 1255
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การตอนรับคณะกรรมการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และสถาบันรับรองมาตราฐานการศึกษาแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ นำทีมผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า รักษาการแทนรองคณบดี ฝ่ายพัฒนาองค์กรและคุณภาพนิสิต แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ ประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พร้อมด้วยผู้บริหารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ ผู้บริหารศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา ผู้บริหารและอาจารย์คณะวิทยศาสตร์การแพทย์ ผู้บริหารและอาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ และผู้บริหารและอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ให้การตอนรับคณะกรรมการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และสถาบันรับรองมาตราฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ โดยมี รศ.นพ.อานุภาพ  เลขะกุล  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน ผศ.นพ.ยุทธพงศ์  พุทธรักษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ผศ.พญ.พรทิพย์  นิ่มขุนทด สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พญ.จิรัฐคณา จันทร์งาม ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกลาง คณะกรรมการตรวจประเมิน และรศ.สพ.ญ.ดร. อรสิริ ชื่นทรวง ผู้แทนสถาบันรับรองมาตราฐานการศึกษาแพทยศาสตร์

          โดยนายแพทย์สรวิศ บุญญฐี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และอาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้นำเสนอข้อมูลความพร้อมของ ได้นำเสนอข้อมูลหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สรุปโครงสร้างและการบริหารงานหลักสูตร ความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง และในช่วงของการตรวจประเมินฯ ได้มีการซักถามคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
8/7/2563 11:34:54น. 1255
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การตอนรับคณะกรรมการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และสถาบันรับรองมาตราฐานการศึกษาแพทยศาสตร์

#คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประเมิน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
#sdg4 #sdg9 #sdg12 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน