แชร์ Twitter   
320
   

นักวิจัย SEEN ได้รับเชิญเป็นผู้ตรวจสอบและทวนสอบ โครงการการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลโคกกรวด

วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2563 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ และ ผศ.ดร อนุสรณ์ บุญปก ได้รับเชิญเป็นผู้ตรวจสอบและทวนสอบ โครงการการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และโครงการก๊าซชีวภาพระดับชุมชนจากฟาร์มสุกร ระยะที่ 3 ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ภายใต้การดำเนินงานโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ภาพ :   ผศ.ดร อนุสรณ์ บุญปก   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร อนุสรณ์ บุญปก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/7/2563 14:57:16

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน