คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา 21/7/2563 16:49:44น. 256

โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ดร.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์มีสมรรถนะในการให้คำปรึกษาแก่นิสิตได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นางพัชรินทร์ ขุ่ยคำ นักจิตวิทยาคลินิก เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา และกระบวนการให้คำปรึกษาแก่นิสิต และแพทย์หญิง มนิสสรา เกตุแก้ว จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับระบบกลไกการดูแลสุขภาพจิตของนิสิต และเทคนิคการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวสุทธิลักษณ์ จันทะวัง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวสุทธิลักษณ์ จันทะวัง   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/7/2563 16:49:44

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน