คณะทันตแพทยศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์ AUN QA ประจำปีการศึกษา 2562 21/7/2563 21:49:29น. 634

คณะทันตแพทยศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์ AUN QA ประจำปีการศึกษา 2562
          วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ รักษาการแทนคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา และ อาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์ AUN QA ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนาการดำเนินงานของคณะ และเพื่อเตรียมพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ และมีความทันสมัย ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลทันตกรรม (อาคาร 2) สำนักงานคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 




facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ ดร.ทพ.พรพัฒน์ ธีรโสภณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/7/2563 21:49:29

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน