รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติร่วมกับจังหวัดพะเยา 22/7/2563 14:05:28น. 293

รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ

รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติร่วมกับจังหวัดพะเยา

วันนี้ (วันที่ 22 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.30 น. รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2563 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายวุฒิชัย เสาวโกมุท เป็นประธานในที่ประชุม  ร่วมกับหัวหน้าส่วนงานราชการจังหวัดพะเยา  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมถึงพิจารณาแผนปฏิบัติการโครงการประชาสัมพันธ์ ที่เสนอคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากงบของจังหวัดพะเยา รวมถึงหารือข้อมูลปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน พร้อมทั้งข้อเสนอเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ภาพ :   กนกวรรณ ประภากรณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   Suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/7/2563 14:05:28

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน