คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2570

22/7/2563 15:22:50น. 1732
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2570
เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ นำทีมผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า รักษาการแทนรองคณบดี ฝ่ายพัฒนาองค์กรและคุณภาพนิสิต แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ได้เข้าร่วมกันในการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของคณะแพทยศาสตร์ โดยได้รับนโยบายจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยในด้านแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย แล้วนำมาถ่ายทอดให้แก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะทราบถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายของกลยุทธ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะแพทยศาสตร์ โดยคณะแพทยศาสตร์ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการตามมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นจึงกำหนดแผนงาน กิจกรรม หรือโครงการ และงบประมาณเพื่อการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ คณะแพทยศาสตร์ จึงได้จัดทำโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ ขึ้นเพื่อให้บรรลุตามแผนของมหาวิทยาลัยและทำให้บุคลากรในคณะได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ และนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
22/7/2563 15:22:50น. 1732
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2570

#คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา #จัดทำแผนคณะแพทยศาสตร์ มใพะเยา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน