หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) ประจำปีการศึกษา 2562 31/7/2563 13:28:55น. 690

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์  รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคนิคการแพทย์) รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลินี ธนารุณ ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.ทนพญ.นันทรัตน์ โฆมานะสิน และ นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี เป็นกรรมการในการตรวจประเมิน โดยมี ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ให้การต้อนรับและแนะนำหลักสูตรแก่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการดำเนินงานระดับหลักสูตร ตลอดปีการศึกษา 2562 และเพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นต่อไป 


 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายโกเมศ ลออพันธุ์สกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ทนพญ.ศุภกัญญา ลาสม   
เพิ่มข่าวโดย :   gomate.la@up.ac.th   วันที่/เวลา :31/7/2563 13:28:55

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน

โครงการ TQA Criteria  </a><div style=

5 โครงการ TQA Criteria

 20 ม.ค. 2564    185