คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตรกรรม จัดโครงการทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์ ด้านการวิจัย บริการวิชาการ และเสริมสร้างนวัตกรรม ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 3/8/2563 17:16:14น. 452

ด้านบริหาร_วิจัย_คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

          คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตรกรรม นำโดย ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และคณะกรรมการบริหารงานวิจัย และนวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์ ด้านการวิจัย บริการวิชาการ และเสริมสร้างนวัตกรรม ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

         โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย บริการวิชาการ และเสริมสร้างนวัตกรรม ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2570แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/8/2563 17:16:14

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน