นักวิจัยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) 6/8/2563 11:12:12น. 467

วิจัย_ระเบียงกว๊าน_คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

          นักวิจัย คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นนักวิจัยในโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ "ระเบียงวัฒนธรรมกว๊านพะเยา การวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าจากคุณค่าบนฐานทุนทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนรอบกว๊านพะเยา" เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีการเสวนา เรื่องบทบาทมหาวิทยาลัยกับการสร้างชุมชนนวัตกรรมกรณีศึกษา:โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล มหาวิทยาลัยพะเยา ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมเช็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร  แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ/ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/8/2563 11:12:12

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน