คณะกรรมการยกร่างหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2565 เข้าศึกษาดูงานร่วมกับสถาบันผลิตบัณฑิต เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาหลักสูตร

1/9/2563 9:54:54น. 2343
คณะกรรมการยกร่างหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2565 เข้าศึกษาดูงานร่วมกับสถาบันผลิตบัณฑิต เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาหลักสูตร
ในวันที่ 25-27 สิงหาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการยกร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) ปีการศึกษา 2565 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งประกอบไปด้วย อ.ดร.ทนพ.สรายศ ร่าเริงใจ อ.ดร.ทนพญ.อรพินท์ อินศวร อ.ดร.ทนพญ.สุภาพร ขำจันทร์ อ.ดร.ทนพญ.สุรดา เศรษฐการ อ.ดร.ทนพ.เอกพจน์ พรมพันธ์ และอ.ดร.ทนพ.จิรพัฒน์ คล้อยปาน ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมากที่สุด ดังนี้
  1. สถาบันการศึกษาที่ร่วมผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ได้แก่ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ทั้งศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และรายวิชาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ รวมถึงการเยี่ยมชมการจัดการห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอน

  2. ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในยุคศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ห้องปฏิบัติการหน่วยเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์เฉพาะบุคคล ห้องปฏิบัติการหน่วยเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของนักเทคนิคการแพทย์และเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ภายในห้องปฏิบัติการ รวมถึงการเยี่ยมชมการดำเนินการตรวจวิเคราะห์ภายในห้องปฏิบัติการดังกล่าว


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อ.ดร.ทนพญ.สุภาพร ขำจันทร์   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.ดร.ทนพญ.สุภาพร ขำจันทร์   
เพิ่มข่าวโดย :   gomate.la@up.ac.th   
1/9/2563 9:54:54น. 2343
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะกรรมการยกร่างหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2565 เข้าศึกษาดูงานร่วมกับสถาบันผลิตบัณฑิต เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาหลักสูตร

#คณะสหเวชศาสตร์ #เทคนิคการแพทย์ #คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร #ศึกษาดูงาน
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน