มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ(MOU) ว่าด้วย “การใช้เทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยา” 1/9/2563 16:57:16น. 772

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ(MOU) ว่าด้วย “การใช้เทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยา”

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ(MOU) ว่าด้วย “การใช้เทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยา”

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์  พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ท่านกมล  เชียงวงศ์  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต  ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นายสมบัติ ชินสุขเสริม ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ(MOU) ว่าด้วย “การใช้เทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยา” โดยมี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา คณะผู้บริหารจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมในพิธีลงนาม ซึ่งจัดโดย สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี งานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดพะเยา รวมทั้งการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรายย่อยในพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายของประเทศ อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการและระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ชั้น 2 ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หลังจากนั้นได้ร่วมปลูกต้นมะขามยักษ์ ณ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา


อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วย “การใช้เทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตร และพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยา”ในวันนี้ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสอดรับกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นการเผยแพร่ผลสำเร็จของการดำเนินงาน ด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยใช้การพัฒนาพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่าย ผ่านกระบวนการส่งเสริมบุคลากร และการนำองค์ความรู้ที่สามารถแก้ปัญหา และสร้างผลกระทบเชิงบวกในด้านต่าง ๆ ให้กับชุมชน ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้ในหลากหลายมิติ ทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน รวมทั้งการยกระดับ ด้านเกษตรกรรม ขอบคุณสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ที่เล็งเห็นศักยภาพของจังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งให้การสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทำให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ ตามปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ได้อย่างเป็นรูปธรรม    

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   Suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/9/2563 16:57:16

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน

โครงการ TQA Criteria  </a><div style=

4 โครงการ TQA Criteria

 20 ม.ค. 2564    208