คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ ด้านการสอนของมหาวิทยาลัยพะเยา (UP-PSF) ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ (UP-PSF) ณ ห้องภูกามยาว 2 (PKY 2) อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยพะเยา

12/9/2563 18:52:49น. 1979
บุคลากร_คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

       คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ ด้านการสอนของมหาวิทยาลัยพะเยา (UP-PSF) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กล่าวรายงานโครงการอบรมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา ประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องภูกามยาว 2 (PKY 2) อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยพะเยา

          เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประกาศเรื่อง มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 เพื่อให้อาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานที่เทียบเคียงทั้งในระดับชาติและระดับสากล ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้เผยแพร่แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของอาจารย์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  ทางคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรมมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ ด้านการสอนของมหาวิทยาลัยพะเยา (UP-PSF) เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ (UP-PSF) ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของอาจารย์ไปสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

          โดยการจัดโครงการดังกล่าวในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ชูรัศมี คณะเภสัชศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ คณะนิติศาสตร์, ดร.กนกกาญจน์ พรหมน้อย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, ดร.จุมภฎ สนิทธางกูร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ คณะแพทยศาสตร์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ และได้รับความร่วมมือกับอาจารย์หลากหลายคณะ อาทิเช่น รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เป็นต้น

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
12/9/2563 18:52:49น. 1979
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ ด้านการสอนของมหาวิทยาลัยพะเยา (UP-PSF) ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ (UP-PSF) ณ ห้องภูกามยาว 2 (PKY 2) อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยพะเยา

#คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน