นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัลระดับประเทศ Startup Thailand League 2020 ในงาน Startup Demo Day ณ True Digital Park กรุงเทพมหานคร

21/9/2563 22:17:41น. 978
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์_มหาวิทยาลัยพะเยา

นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่คว้ารางวัลระดับประเทศ Startup Thailand League 2020   จำนวน 3 ทีม ได้นำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) เข้าร่วมแสดงในงาน Startup Demo Day ณ  True Digital Park กรุงเทพมหานคร โดยรายละเอียดทั้ง 3 ทีม ได้แก่


ทีม Pet Happy : แอพพลิเคชั่นให้บริการอาบน้ำตัดขน และทำความสะอาดที่อยู่ของสัตว์เลี้ยงแบบ Delivery

รายชื่อสมาชิก ได้แก่

นางสาวมะซะมิ มิตซูฮาชิ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4

นางสาวพีรยาภรณ์ ไชยกูล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4

นายวาทิน ยะวงค์ คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาลัยการศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์

นายภูวมินทร์ ใจหลวงคำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย

อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่

1. อาจารย์บุรินทร์  บัณฑะวงศ์

2. อาจารย์ชาญชัย พรมมิ


ทีม Super-Cool : สารสกัดสมุนไพรฤทธิ์เย็นสำหรับสัตว์ปีก (อาหารเสริมสำหรับสัตว์ปีก)

รายชื่อสมาชิก ได้แก่

นายวรากร แก่นทอง คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4

นางสาวณัฐธิดา คล้อยปาน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4

นางสาวเภาวดี ศรีสอาด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  สาขาสัตวศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่

1. ผศ. ดร. วัชระ แลน้อย

2. อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์


ทีม Evoligence : แอพพลิเคชั่น พัฒนาทักษะทางด้าน Executive Functions

สมาชิกในทีม ได้แก่

นางสาว พลอยปภัสร์ ฐิติกิตวรธัญญ์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด ชั้นปี 2

นาย พีรณัฐ มูลรัตน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปี 2

นาย พันกร จันทรส คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปี 2

ที่ปรึกษา

1. นายรณสิงห์ รือเรือง ตำแหน่ง : นักจิตวิทยาคลินิก ชำนาญการพิเศษ (ด้านวิชาการ)

หน่วยงาน : สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ สังกัด กรมสุขภาพจิต

2. นางธัญญ์นภัส  ฐิติกิตวรธัญญ์ ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานสุขภาพจิต งานวัยรุ่น งานยาเสพติด และงานการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน)

หน่วยงาน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่นาเรือ

3. อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการตลาด   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการตลาด   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
21/9/2563 22:17:41น. 978
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัลระดับประเทศ Startup Thailand League 2020 ในงาน Startup Demo Day ณ True Digital Park กรุงเทพมหานคร

##คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ##มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg4 #sdg8 #sdg9

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน