บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับการเปลี่ยนชื่อคณะจาก MIS to BCA (จากเดิมชื่อคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เป็นคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์)

30/9/2563 18:39:34น. 2486
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
          เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ภายใต้ชื่อใหม่เป็นครั้งแรก อีกทั้งบุคลากรและนิสิตยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับการเปลี่ยนชื่อจากคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (MIS) เป็นคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์(BCA) จากการอนุมัติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563
        ปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์เปิดการเรียนการสอนจำนวน 12 หลักสูตร แบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี มีจำนวน 8 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการตลาด) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการท่องเที่ยว) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร) และนิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่) ระดับปริญญาโท มีจำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม) ระดับปริญาเอก มีจำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม) ซึ่งการเปลี่ยนชื่อคณะฯ ในครั้งนี้ทำให้ภาพลักษณ์ของคณะฯ สื่อถึงเอกลักษณ์ทางวิชาการของคณะฯ ด้านบริหารธุรกิจและการสื่อสารได้อย่างชัดเจน
             นอกจากนั้นในครั้งนี้ คณะกรรมบริการคณะฯ ยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร สวัสดิ์สุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา ปานเทือก อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
30/9/2563 18:39:34น. 2486
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับการเปลี่ยนชื่อคณะจาก MIS to BCA (จากเดิมชื่อคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เป็นคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์)

##คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ##มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน