ม.พะเยา ต้อนรับ คณะกรรมการแพทยสภา ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

5/10/2563 14:35:55น. 1587
คณะกรรมการแพทยสภา
    วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับ นายกแพทยสภา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ และคณะกรรมการแพทยสภา ในโอกาสตรวจเยี่ยม เพื่อรับทราบปัญหาการจัดการเรียนการสอน ติดตามการดำเนินงานของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา ได้นำเสนอการดำเนินงานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และแผนการพัฒนาปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ในนามสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เริ่มจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 แพทยสภาได้มีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งนับเป็นโรงเรียนแพทย์ลำดับที่ 19 ของประเทศไทย และลำดับที่ 3 ของเขตภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และดำเนินภารกิจตามปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” เริ่มรับนิสิตโครงการ ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทรุ่นแรก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ในกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีลาเรียน จำนวน 16 คน และได้เริ่มรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ปัจจุบันมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 5 รุ่น รวมจำนวนทั้งสิ้น 116 คน

 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวธิดาเดือน อุตยานะ   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
5/10/2563 14:35:55น. 1587
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา ต้อนรับ คณะกรรมการแพทยสภา ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

##มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะแพทยศาสตร์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน