คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น และนิสิตได้รับเหรียญเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561-2562

14/10/2563 14:04:11น. 1075
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น และนิสิตได้รับเหรียญเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561-2562

นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น สอบได้ระดับขั้น A จำนวน 10 รายวิชาขึ้นไป ประจำปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562
61080476 นายโชคชัย ภักดีผล ปริญญาตรี วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)
61081095 นายไกรวิชญ์ ชูจันทร์ ปริญญาตรี วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)
61380110 นายกฤษณะ กะมุตะเสน ปริญญาตรี วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)
61080487 นายณรงค์ศักดิ์ บุญเพิ่ม ปริญญาตรี วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)
60080385 นางสาวนงลักษณ์ สึ่งสุข ปริญญาตรี วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)
60080431 นายสิทธินันท์ ดอกคำ ปริญญาตรี วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)
60081421 นายปิยพงษ์ มูลปุก ปริญญาตรี วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)
61080308 นางสาวสิริกร สีเงิน ปริญญาตรี วท.บ.(ชีววิทยา)
61081062 นางสาวนงค์ลักษณ์ หมั่นเมือง ปริญญาตรี วท.บ.(อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ)
61081174 นายธนากร ปัญโญป้อ ปริญญาตรีควบโท วท.บ.(ชีววิทยา) และ วท.ม.(ชีววิทยา)


รายชื่อนิสิตได้รับเหรียญเรียนดีประจำปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562
61080151 นางสาวนิรัชพร อินต๊ะมอย ปริญญาตรี วท.บ.(เคมี)
61080308 นางสาวสิริกร สีเงิน ปริญญาตรี วท.บ.(ชีววิทยา)
61080757 นางสาวสิริกันยา จักรบุญมา ปริญญาตรี วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)
61080342 นางสาวชนิตา กองแก้ว ปริญญาตรี วท.บ.(อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ)
61080364 นางสาวปวีณา มูลใจ ปริญญาตรี วท.บ.(อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ)
61081062 นางสาวนงค์ลักษณ์ หมั่นเมือง ปริญญาตรี วท.บ.(อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ)
61081174 นายธนากร ปัญโญป้อ ปริญญาตรีควบโท วท.บ.(ชีววิทยา) และ วท.ม.(ชีววิทยา)
60080554 นางสาวรัตน์วรา เปิ้นปาดง ปริญญาตรี วท.บ.(เคมี)
60080172 นายดนุพล ทนันขัติ ปริญญาตรี วท.บ.(ชีววิทยา)
60081500 นางสาวBunnareth Ny ปริญญาตรี วท.บ.(ชีววิทยา)
60080385 นางสาวนงลักษณ์ สึ่งสุข ปริญญาตรี วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)
60080262 นางสาวนริสา บุญหนู ปริญญาตรี วท.บ.(อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ)


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สุดารัตน์ แซ่จ๋าว/เวทิน เกษรพรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
14/10/2563 14:04:11น. 1075
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น และนิสิตได้รับเหรียญเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561-2562

#คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน