โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ให้ผู้ประกันตนใช้สิทธิทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย ได้แล้ววันนี้

16/10/2563 14:54:26น. 8610
คณะทันตแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลทันตกรรม
     โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรม ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา โดยทางโรงพยาบาลฯ มีภารกิจหลัก 2 ด้าน คือ 1) ภารกิจด้านการเรียนการสอน โดยผู้มารับบริการจะได้รับการตรวจรักษาโดยละเอียดจากนิสิตทันตแพทย์ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ทันตแพทย์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การตรวจรักษา รวมถึงการส่งเสริมป้องกันแก่ผู้เข้ารับบริการตามหลักวิชาการและให้การรักษาแบบสมบูรณ์ตามสภาวะหรือโรคที่ตรวจพบของแต่ละบุคคลและครอบครัว 2) ภารกิจด้านการให้บริการทางทันตกรรม โดยเปิดให้บริการแก่ผู้ป่วยทั้งในและนอกเวลาราชการซึ่งจะเริ่มเปิดบริการในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนข้างเคียง และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการบริการทางทันตกรรมอย่างทั่วถึง

     ปัจจุบันโรงพยาบาลทันตกรรมฯ เปิดรับสิทธิการรักษาพยาบาลที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนที่เข้ารับบริการทางทันตกรรมสามารถเข้าถึงการรักษาและใช้สิทธิการรักษาพยาบาลที่ตนเองมีอยู่ อาทิเช่น 1) สิทธิประกันสังคม โดย “ผู้ประกันตน” ที่มีสิทธิอยู่ในทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศสามารถเข้ารับบริการทางทันตกรรมตามสิทธิฯโดยไม่ต้องสำรองจ่าย ในวงเงินไม่เกิน 900 บาท ต่อคนต่อปี โดยครอบคลุมการรักษาทางทันตกรรมโดยทั่วไป เช่น อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด โดยผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาที่คงเหลือผ่านระบบทันตกรรมประกันสังคมแบบ “ไม่ต้องสำรองจ่าย” ได้ที่ หน่วยเวชระเบียน ชั้น 1 อาคาร 1 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2) สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) สำหรับผู้ที่ถือครองสิทธิฯสังกัดศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ครอบคลุมการรักษาทางทันตกรรม เช่น อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด รวมถึงการทำฟันเทียมฐานพลาสติกชนิดถอดได้ ทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิฯสังกัดโรงพยาบาลอื่นสามารถติดต่อทำเรื่องขอย้ายสิทธิเพื่อสังกัดศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยติดต่อหน่วยเวชระเบียน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ หรือ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 – 10:30 น. และเวลา 13:00 – 15.00 น. หรือสามารถดำเนินการด้วยตนเองผ่านช่องทาง “Line Official Account” เพียงแอดไลน์ สปสช. พิมพ์ค้นหา Line ID @nhso เพื่อเพิ่มเพื่อนได้ทันที 3) สิทธิรักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการ ผู้มีสิทธิฯสามารถเข้ารับการรักษาและนำใบเสร็จไปเบิกจ่ายกับหน่วยงานต้นสังกัดได้ไม่ว่าจะเป็น อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ฟันเทียมทั้งชนิดถอดได้และติดแน่น การรักษาโพรงประสาทฟัน เป็นต้น

     ด้านสถานที่โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีสถานที่เปิดให้บริการทางทันตกรรมจำนวน 2 อาคาร คือ
อาคาร 1 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
   ชั้น 1 เปิดให้บริการเวชระเบียน และคลินิกศัลยศาสตร์
   ชั้น 2 เปิดให้บริการคลินิกปริทันตวิทยา
อาคาร 2 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
   ชั้น 1 ตรวจพิเคราะห์โรคช่องปาก, คลินิกทันตรังสี, คลินิกทันตกรรมบำบัดฉุกเฉิน และคลินิกทันตกรรมพิเศษนอกเวลาราชการ
   ชั้น 2 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์, คลินิกทันตกรรมเด็ก, คลินิกทันตกรรมครอบครัว และคลินิกทันตกรรมบดเคี้ยว
   ชั้น 3 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน, คลินิกทันตกรรมหัตถการ (อุดฟัน) และคลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ (รักษารากฟัน)

คลินิกที่ให้บริการโดยนิสิตทันตแพทย์ ผู้มารับบริการจะได้รับส่วนลดค่ารักษาไม่น้อยกว่า 50%
เปิดทำการ วันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 09.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
และคลินิกบริการทางทันตกรรม เปิดทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. และ 16:30 - 19:30 น.

     การดูแลสุขภาพช่องปากเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรละเลย เพราะอาจส่งผลเสียที่มากได้ เช่น การติดเชื้อที่บริเวณใบหน้า การติดเชื้อที่ปอด หัวใจ เป็นต้น อาการปวดฟัน เสียวฟัน แปรงฟันแล้วมีเลือดออก อาจเป็นสัญญาณเตือนถึงสุขภาพช่องปากที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลโดยทันตแพทย์ หากได้รับการรักษาในระยะเริ่มต้น และทันท่วงที ประชาชนจะมีสุขภาพช่องปากที่ดี มีระบบการเคี้ยวอาหารที่ดี ดังกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความว่า “เวลาไม่มีฟันกินอะไรก็ไม่อร่อย ทำให้ไม่มีความสุข จิตใจก็ไม่สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง”

     และเนื่องในโอกาสวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2563 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญบุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไป เข้ารับบริการทางทันตกรรม “ฟรี” ดังนี้ ตรวจสุขภาพช่องปาก ขูดหินปูน ถอนฟัน อุดฟัน โดยเลือกรับบริการได้ 1 คนต่อ 1 การรักษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ที่พระองค์ทรงพระเมตตาอยากให้ปวงประชามีฟันดี จัดขึ้นในวันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 8:30 – 15:30 น. ณ อาคาร 1 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสำรองคิวล่วงหน้าได้ที่ โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 4701 หรือ www.dentistry.up.ac.th หรือ www.facebook.com/DentPhayao

 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะทันตแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพัฒน์ ธีรโสภณ /นางสาวธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
16/10/2563 14:54:26น. 8610
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ให้ผู้ประกันตนใช้สิทธิทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย ได้แล้ววันนี้

#คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา # โรงพยาบาลทันตกรรม #สิทธิทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน