ม.พะเยา จัดกิจกรรมงานนิทรรศการ นำเสนอภาพอนาคตและรับฟังความคิดเห็น โครงการ Social Foresight พร้อมกิจกรรมเสวนาอนาคตเมืองพะเยา 2030 “The Future of Living in Phayao 2030”

19/10/2563 10:04:31น. 2828
ม.พะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute - IFI)  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม งานนิทรรศการ นำเสนอภาพอนาคตและรับฟังความคิดเห็น โครงการ Social Foresight ณ Tops Plaza Phayao ในการนี้ได้รับเกียรติกล่าวเปิดกิจกรรมโดย ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์  ผู้จัดการกลยุทธ์นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพะเยา


         ภายในกิจกรรมประกอบไปด้วย กิจกรรมเสวนา ในหัวข้อ “ร่วมมองภาพอนาคตการใช้ชีวิตในพื้นที่จังหวัดพะเยา 2030” การแสดงนิทรรศการภาพอนาคตจังหวัดพะเยา และการมอบรางวัลให้กับเยาวชนผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้งการประกวดภาพวาด การประกวดเขียนเรียงความ และการประกวดคลิปวิดีทัศน์ “ภาพอนาคตของพะเยาที่ฉันอยากเห็น”


         ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์  ผู้จัดการกลยุทธ์นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “การมองอนาคต เป็นเครื่องมือในการบ่งชี้สัญญาณความเปลี่ยนแปลง รวมถึงประเมินประเด็นความไม่แน่นอน (Uncertainties) เพื่อรับรู้และคาดการณ์ภาพความเปลี่ยนแปลงในอนาคตและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นซึ่งมีผลต่อการกำหนดทิศทาง (Direction Setting) ในการวางแผนยุทธศาสตร์ กำหนดทางเลือกและ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) จึงมีเป้าหมายในการนำเครื่องมือการมองอนาคตมาใช้ในการออกแบบภาพอนาคตเชิงพื้นที่ในกรอบระยะเวลา 10 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพื้นที่ในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ และนำไปสู่การกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานการพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่อย่างสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับจังหวัดพะเยา เพื่ออนาคตจะเป็นภาคีเครือข่ายสำคัญ ในการเปลี่ยนแปลงจังหวัดพะเยาไปในทิศทางที่ดีร่วมกัน”


ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้มีวัตถุเพื่อศึกษาและระบุปัจจัย แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสำคัญ (Mega trend) ที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ ในระยะ 10 ปีข้างหน้า ในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการเสวนาในวันนี้ เราได้เชิญตัวแทนผู้นำทางสังคมมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นอนาคตของเมืองพะเยาในมิติต่าง ๆ  อาทิ สังคม (Social) เทคโนโลยี (Technology) เศรษฐกิจ (Economics) สิ่งแวดล้อม (Environment) และนโยบายภาครัฐ (Political) รวมถึงสะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่และวิถีชีวิต เพื่อให้จังหวัดพะเยานำไปสู่ ภาพฉากทัศน์ คือ กินดีอยู่ดีวิถีพะเยา


         ทั้งนี้จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เป็นหนึ่งในสามจังหวัดที่นำร่องการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย เพื่อศึกษาและจัดทำภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) ของจังหวัดพะเยา ในอีก 10 ปีข้างหน้า รวมทั้งกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับภาพอนาคต เพื่อสร้างความตระหนักกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมสำหรับรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ข้อมูล สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา และ ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   
19/10/2563 10:04:31น. 2828
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา จัดกิจกรรมงานนิทรรศการ นำเสนอภาพอนาคตและรับฟังความคิดเห็น โครงการ Social Foresight พร้อมกิจกรรมเสวนาอนาคตเมืองพะเยา 2030 “The Future of Living in Phayao 2030”

##คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ##UPITI
#sdg1 #sdg2 #sdg11 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน