คณะสหเวชศาสตร์ นำเสนอ ผลการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารสถานที่ ใน การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๔๑

22/10/2563 8:28:23น. 571
AHS UP Save the World
ใน การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๔๑ (๒๐/๒๕๖๓) เมื่อ วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นี้ ระหว่างเวลา ๑๓:๓๐-๑๕:๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ได้นำเสนอ ผลการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารสถานที่คณะสหเวชศาสตร์ อันสืบเนื่องมาจากกิจกรรม ใน โครงการ “สหเวชฯ รักษ์โลก” (สหเวชฯ ร้อยใจรักษ์ เป็นประจักษ์ รักษาโลก) ที่มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.อักษรากร คำมาสุข รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ สืบเนื่องมาจากเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ บุคลากรและนิสิตของคณะฯ ให้ความเห็นว่าอาคารสถานที่ของคณะฯ ดูไม่สะอาดตา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือทำกิจกรรมกลุ่มทางวิชาการหรือสันทนาการของนิสิต และที่นั่งรับประทานอาหารในโรงอาหารของคณะฯ มีไม่เพียงพอ ประกอบกับอาณาบริเวณโดยรอบอาคารของคณะฯ ยังมีพื้นที่รกร้างว่างเปล่าอยู่พอสมควร ประกอบกับทางคณะฯ ได้รับการสนับสนุน แนวความคิดในการปรับปรุงนี้ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณจากทางมหาวิทยาลัย การปรับปรุงครั้งนี้ ประกอบด้วย การเพิ่มพื้นที่นั่งให้กับนิสิตใต้ทางเดินเชื่อมระหว่างตึกโดยปรับพื้นที่ให้เรียบปูพื้นซีเม็นต์บล็อกแบบตัวหนอนวางโต๊และม้าหินขัด ปรับพื้นที่โดยรอบอาคารให้เรียบปลูกหญ้าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงบริเวณด้านข้างอาคารและทางเดินเชื่อมไปยังที่นั่งที่เพิ่มขึ้นใหม่ใต้ทางเชื่อมระหว่างอาคารให้สวยงามเดินผ่านได้สะดวก ปรับทัศนียภาพเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยแขวนกระถางไม้เลื้อยทำเป็นสวนลอยในบริเวณลานกิจกรรมตรงกลางระหว่างอาคารแฝดของคณะฯ เพิ่มที่นั่งพักผ่อนสำหรับนิสิตระหว่างรอเรียนปฏิบัติการบริเวณทางเดินภายในอาคารทั้ง ๓ ชั้น และบริเวณใต้บันไดทั้ง ๒ ด้าน เพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นสวนหย่อมสำหรับนั่งพักผ่อนของบุคลากรบริเวณหน้าห้องประชุมคณะฯ ชั้น ๓ ปิดท้ายด้วยการนำเสนอ infographic สหเวชฯ รักษ์โลก ที่ได้รับรางวัลในการประกวดของคณะฯ ใน ระดับ ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย กิจกรรมนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นปฐมบท แห่ง การนำคณะสหเวชศาสตร์ เข้าสู่การประเมิน Green Office ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นี้ ตามนโยบาย Green & Clean University ของ มหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งยังเป็นการช่วยปลุกจิตสำนึกของบุคลากรและนิสิต ให้ช่วยกันประหยัดทรัพยากรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้นิสิต(และบุคลากร)อยู่และเรียน(หรือทำงาน)อย่างมีความสุข ซึ่งจะนำมาสู่สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีพลังกายพลังใจให้กับการเรียนหรือการทำงานอย่างเต็มความสามารถ มุ่งสู่การบรรลุ วิสัยทัศน์ ที่ว่า “คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำปัญญาแห่งวิชาชีพ เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนสู่สากล” ให้จงได้ ในอนาคตอันใกล้นี้


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   Chanapon Jantrakas   
ข้อมูล/ข่าว :    Yuttana Mundee   
เพิ่มข่าวโดย :   yuttana.mu@up.ac.th   
22/10/2563 8:28:23น. 571
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ นำเสนอ ผลการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารสถานที่ ใน การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๔๑

#คณะสหเวชศาสตร์
#sdg3 #sdg4 #sdg15

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน