คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015

30/10/2563 23:20:26น. 1753
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015
        คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยอาจารย์ ทันตแพทย์หญิงมนพร มณี รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ในฐานะตัวแทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR: Quality Management Representative) พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพัฒน์ ธีรโสภณ รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงอัญชลี ดุษฎีพรรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับการตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2015 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการฯ และกำหนดนโยบายคุณภาพของคณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ อาจารย์บดินทร เกือบรัมย์ ผู้ตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2015 จากบริษัท GCL International และ ดร.ถนอมศรี สิทธิเดช ที่ปรึกษาโครงการฯ ในวันที่ 29-30 ตุลาคม 2563 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
        ซึ่งการตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ตลอดทั้ง 2 วัน ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และสุ่มตรวจเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 รวมถึงการสังเกตการณ์ โดย ผู้ตรวจรับรองฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการตรวจรับรองฯ อาจารย์บดินทร เกือบรัมย์ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาและแจ้งสรุปผลการตรวจฯ ดังนี้
1. องค์กรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และขั้นตอนการปฏิบัติตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
2. การทวนสอบมาตรฐาน ISO 9001:2015 และขั้นตอนการปฏิบัติขององค์กรสามารถแสดงหลักฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่พบความไม่สอดคล้องหรือข้อสังเกตใดๆ
จึงเห็นควรให้คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015
        โดยภายหลังทราบผลการตรวจรับรองฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ได้เขียนข้อความถึงผู้บริหารและบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยขอแสดงความยินดี ด้วยความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่คณะทันตแพทยศาสตร์ ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการทำงานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาคณะฯให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับยิ่งๆขึ้นไป ความสำเร็จนี้ เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ (อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงมนพร มณี) และทีมงาน ที่ทุ่มเททำงานกันอย่างเต็มที่ ภายใต้การสนับสนุนอย่างดียิ่งของรักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ (อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพัฒน์ ธีรโสภณ) และรองคณบดีฝ่ายบริหาร (รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงอัญชลี ดุษฎีพรรณ์) และขอให้คณะทันตแพทยศาสตร์รักษากระบวนการทำงานตามคู่มือคุณภาพไว้อย่างยั่งยืน มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และต่อยอดสู่มาตรฐาน HA ของโรงพยาบาลทันตกรรมตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้


Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015

#คณะทันตแพทยศาสตร์ # ISO 9001:2015 #รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ #อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงมนพร มณี #อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพัฒน์ ธีรโสภณ #รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงอัญชลี ดุษฎีพรรณ์ #ดร.ถนอมศรี สิทธิเดช #อาจารย์บดินทร เกือบรัมย์ #ผ้าถิ่นผ้าไทย #อนุรักษ์ความเป็นไทย


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน