คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการมอบกาวน์ประจำปีการศึกษา 2563

31/10/2563 23:39:00น. 2025
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการมอบกาวน์ประจำปีการศึกษา 2563

         วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 13:30 น. อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพัฒน์  ธีรโสภณ รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการมอบกาวน์ประจำปีการศึกษา 2563 แก่นิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 11 คน และกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่สละเวลามาเป็นเกียรติในพิธีฯ โดยมี อาจารย์ ทันตแพทย์ทศพล  อินประโคน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยโครงการนี้จัดขึ้น เพื่อให้นิสิตทันตแพทย์ตระหนักถึงความสำคัญ และมีความภาคภูมิใจในบทบาท และหน้าที่ของการก้าวสู่จุดเริ่มต้นของการเป็น “คุณหมอ” ซึ่งเป็นบทบาทที่ต้องมีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ความเมตตา โดยยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก ดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช วิกรม พระบรมราชชนก ความว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ตัวท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

        นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงวราภรณ์ ฐิตินันทพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะทันตแพทยศาสตร์กล่าวให้โอวาทและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเป็นทันตแพทย์ที่ดี” โดยท่านได้นำพระราชโอวาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก"พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ว่า “อาชีพแพทย์นั้นมีเกียรติ แพทย์ที่ดีจะไม่ร่ำรวย แต่ไม่อดตาย ถ้าใครอยากร่ำรวย ก็ควรเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่แพทย์ อาชีพแพทย์นั้น จำต้องยึดมั่นในอดุมคติ คือ เมตตา กรุณา” มอบเป็นข้อคิดเพื่อเตือนใจในการดำเนินชีวิตแก่นิสิตทันตแพทย์ คณาจารย์ ตลอดจนถึงผู้เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้อง UB004 อาคารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยาPrint Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการมอบกาวน์ประจำปีการศึกษา 2563

#โครงการมอบกาวน์ #คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา #อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพัฒน์ ธีรโสภณ #อาจารย์ ทันตแพทย์ทศพล อินประโคน #ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงวราภรณ์ ฐิตินันทพันธุ์ #สโมสรนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน